Warunki zawarte między spółką „Archiwum Kryminalne – Grzegorz Kornijów, Agnieszka Niedziałek spółka cywilna”, dalej zwaną „Firmą” lub „Archiwum”, posługującą się NIP: 9462658129, REGON: 363828137 z siedzibą w Lublinie pod adresem ul. Rynek 8, 20-111 Lublin
a odbiorcą usługi, zwanym dalej „Graczem”

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji przez Graczy za pośrednictwem strony internetowej archiwumkryminalne.pl, zwanej dalej „Witryną”, oraz serwisu lockme.pl, zwanym dalej “LockMe” oraz przebiegu Gry.
1.2. Każdy Gracz zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed złożeniem rezerwacji za pośrednictwem Witryny lub LockMe oraz przed rozpoczęciem gry.
1.3. Gracz zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu i przepisów obowiązującego prawa w procesie rezerwacji za pośrednictwem Witryny lub LockMe oraz w czasie gry.
2. Rezerwacja
2.1. Rezerwacji można dokonać poprzez Witrynę (archiwumkryminalne.pl) lub LockMe (lockme.pl).
2.2. Dokonanie rezerwacji poprzez Witrynę w poddomenie rezerwacja.archiwumkryminalne.pl następuje poprzez:
a) wybór miasta, w którym Gracz rezerwuje grę;
b) wybór pokoju, w którym Gracz rezerwuje grę;
c) wybór dnia i godziny gry;
d) podanie danych osobowych Gracza (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego;
e) wybór sposobu płatności;
f) złożenie oświadczenia akceptacji Regulaminu;
g) wyrażenie dobrowolnej zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych;
g) zatwierdzenie rezerwacji;
2.3. Dokonanie rezerwacji poprzez serwis LockMe (www.lockme.pl) reguluje regulamin tegoż serwisu.
2.4. Zwrot kosztów odwołanej gry zarezerwowanej poprzez LockMe możliwy jest jedynie przy odwołaniu rezerwacji nie później niż 48 godzin przed terminem gry.
2.5. Rezerwacje grupowe (więcej niż dwie gry w ciągu dnia) muszą zostać opłacone w całości najpóźniej na trzy dni przed grą. W przeciwnym przypadku Archiwum zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.
2.6. Składając rezerwację Gracz wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Firmę podanych danych osobowych w celu zapewnienia rezerwacji Gry oraz kontaktu z Graczem.
3. Płatność
3.1. Ceny podane w Witrynie i LockMe są cenami brutto. Firma nie jest płatnikiem VAT.
3.2. Płatności można dokonać za pośrednictwem serwisu LockMe, systemu PayU zintegrowanego z Witryną lub gotówką w siedzibie Archiwum.
3.3. Płatność należy uiścić przed rozpoczęciem gry.
4. Vouchery
4.1. Vouchery uprawniające do bezpłatnej gry wydawane są wyłącznie przez Archiwum i są numerowane indywidualnie
4.2. Vouchery mogą być wykorzystane w terminie określonym na voucherze.
4.3. Nie ma możliwości przedłużenia ważności vouchera;
4.4. Vouchery uprawniają do bezpłatnej gry w dowolnym pokoju i terminie, o ile treść vouchera nie stanowi inaczej;
4.5. Voucher nie może zostać wymieniony na gotówkę.
4.6. Voucher jest ważny na okaziciela.
4.7. „Voucher wirtualny” ma formę unikalnego hasła i nie jest wydawany w formie drukowanej ani innej formie fizycznej.
4.8. Aby wziąć udział w grze posiadacz vouchera musi zrobić rezerwację za pośrednictwem Witryny i jako sposób płatności zaznaczyć opcję „Voucher”.
5. Gra
5.1. Gracze przystępują do Gry z własnej nieprzymuszonej woli i na własną odpowiedzialność.
5.2. W Grze nie mogą brać udziału osoby:
a) poniżej 12 roku życia;
b) poniżej 15 roku życia bez opieki osoby pełnoletniej;
c) będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
d) cierpiące na klaustrofobię, epilepsję, padaczkę, schizofrenię;
e) w trakcie leczenia psychiatrycznego.
5.3. Gra trwa 60 minut. Nie ma możliwości przedłużenia czasu gry.
5.4. Gracze zobowiązani są pojawić się w Archiwum na 10 minut przed zarezerwowanym czasem gry.
5.5. Gracze odpowiedzialni są za wyposażenie pokojów Archiwum.
5.6. Gracze przyjmują do wiadomości, że obserwowani są przez kamery w celu zapewnienia im bezpieczeństwa.
6. Dane osobowe
6.1. Administratorem danych osobowych jest spółka „Archiwum Kryminalne – Grzegorz Kornijów, Agnieszka Niedziałek spółka cywilna”, dalej zwaną „Firmą” lub „Archiwum”, posługującą się NIP: 9462658129, REGON: 363828137 z siedzibą w Lublinie pod adresem ul. Rynek 8, 20-111 Lublin.
6.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rezerwacji. 6.3. Gracz ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawienia lub usunięcia.
6.4. Oświadczenia dotyczące danych osobowych mogą zostać przez Gracza w każdej chwili odwołane, ze skutkiem na przyszłość, przez wysłanie informacji na adres email info@archiwumkryminalne.pl lub pisemnie na adres siedziby Firmy.
7. Ceny
7.1. Cena gry uzależniona jest liczby uczestniczących w niej osób i wynosi:
a) 99 zł dla 2 osób;
b) 99 zł dla 3 osób;
c) 99 zł dla 4 osób;
d) 124 zł dla 5 osób.
7.2. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach obsługa Archiwum może zezwolić na grę 6 osób w cenie 149 zł.
7.3. Nie ma możliwości przeprowadzenia gry dla jednej osoby.
7.4. Nie ma możliwości przeprowadzenia gry dla grupy liczniejszej niż 6 osób.
7.5. Podane ceny to kwoty brutto. Firma nie jest płatnikiem VAT.